Cid clean dezinfekce na bázi peroxidu vodíku 1l

Kód: 512/1L
249 Kč 205,79 Kč bez DPH 249 Kč / 1 ks
Skladem
Můžeme doručit do:
24.4.2024

Cid Clean je kyselá dezinfekce, vhodná na povrchy, materiály, podlahy, stěny a CIP systémy. Šetrná k plastovým materiálům, nerezu a těsněním strojů. Proti bakteriím, plísním a kvasinkám. V potravinářství a veterinární oblasti použijte 4% roztok a nechte působit 60 min., poté opláchněte. Dezinfekce vody 0,025% roztokem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Cid Clean - dezinfekce na bázi peroxidu vodíku  1l

 

  • Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu a jiných veřejných oblastech. Rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty. Velmi dobrý mikro biocidní účinek a současně čistič. Šetří povrchy. Čisticí a desinfekční prostředky je potřeba beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout pitnou vodou z ploch přicházejících do styku s potravinami. Ředění: 1,0 - 2,5% při 20°C doba působení 5 - 15 minut proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.
  • Velmi účinná i na opakující se výskyt mikroorganismů
  • Šetrná k povrchům
  • Také pro dezinfekci vody
  • 4% roztok, 60 min., pH 1,5

 

Nebezpečí: Obsahuje Hydrogen peroxide. H272 - Může zesílit požár; oxidant. H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list.

 

nebespeci_oxidujicinebespeci_ziravynebespeci_vykricnik_kosoctverec

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čistící prostředky
Hmotnost: 1.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: