Lerasept L 420 čisticí dezinfekce balení 1l

Kód: 420/1L
302 Kč 249,59 Kč bez DPH 302 Kč / 1 ks
Skladem
Můžeme doručit do:
24.4.2024

Dezinfekční čistič pro potravinářství bez chlóru. Přípravek vhodný pro každodenní použití při čištění a dezinfekci zmrzlinových strojů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lerasept L 420 čisticí dezinfekce balení 1l

Dezinfekční čistič, který myje tuky a bílkoviny. Mytí a dezinfekce v jednom kroku, ideální do potravinářských provozů.

  • Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu a jiných veřejných oblastech. Rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty. Velmi dobrý mikrobiocidní účinek a současně čistič. Šetří povrchy. Čisticí a desinfekční prostředky je potřeba beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout pitnou vodou z ploch přicházejících do styku s potravinami. Ředění: 1,0 - 2,5% při 20°C doba působení 5 - 15 minut proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.

Lerasept L 420
Pěnivý
Plošný dezinfekční prostředek
Popis výrobku:
Lerasept L 420 je přípravek z kvartérních sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.
Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept L 420 šetří povrchy.
Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu.

  • Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
  • Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
  • Šetří povrchy

Důležitými součástmi:
Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.
Snášenlivost materiálu:
Kovy:
Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.

Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.

Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Použití:

Koncentrace
1,0 - 2,5%
Teplota
20°C
Doba
5 - 15 minut

 

Lerasept L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.
Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.
Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.
Pouze pro profesionální použití.
Možné vyšší riziko uklouznutí po ošetření podlahy.
Proveďte příslušná opatření.

Technické údaje:

Forma
kapalná
Barva
bezbarvá
Hustota
cca 1,02 g/cm?
Hodnota pH (10 g/l)
cca 10,7
Citlivost na chlad
od 0°C

 

Nebezpečí
Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

Nebezpečí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.

Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

Navod k pouziti a bezpecnostni list Lerasept L 420 (CZ)

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čistící prostředky
Hmotnost: 1.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: